Nieuwe Europese verordening omtrent F-gassen goedgekeurd op 16/01/2024. Klik hier voor meer info.

Ammoniak (NH3) als koudemiddel (R717)

Het laagst mogelijke GWP

Ammoniak (NH3), ook R717 genoemd als koudemiddel, is één van de oudste koelmiddelen. In een aantal toepassingen is ammoniak een geschikt alternatief voor synthetische koudemiddelen. Ammoniak heeft uitstekende thermodynamische eigenschappen, waardoor een koelinstallatie met ammoniak zeer goede energetische prestaties kan behalen. Daarnaast heeft R717 het laagst mogelijke GWP (Global Warming Potential), namelijk 0. Dit wil zeggen dat er bij lekkage geen negatieve impact is op het Broeikaseffect.

Ammoniak (NH₃) als koudemiddel (R717)
*Technigroup is verantwoordelijk voor het onderhoud op deze installatie

Koelen met ammoniak (NH3)

De reden dat Ammoniak niet in alle toepassingen gebruikt wordt, is de relatief hoge investeringskost van een ammoniak koelsysteem. Ook het feit dat ammoniak in de juiste mengverhouding met lucht potentieel brandbaar of explosief kan zijn speelt hierin een rol. Bovendien, omdat ammoniak in combinatie met water een sterk basische oplossing vormt en het menselijke lichaam voor het grootste deel uit water bestaat, is ammoniak potentieel gevaarlijk voor de mens en dienen er gepaste beschermingsmaatregelen genomen te worden. Voorbeelden hiervan zijn detectieapparatuur, PBM’s en zuurstofpakken.

Om al die redenen wordt een ammoniak koelinstallatie meestal in een afgezonderde technische ruimte geplaatst voorzien van een ventilatiesysteem en de nodige alarmen. Om het risico nog verder te beperken wordt er meestal ook gewerkt met een secundair koudemiddel dat geen ammoniak is. Op die manier wordt de ammoniakvulling tot het minimum beperkt.

De belangrijkste preventieve maatregel is echter dat een ammoniakinstallatie best in handen gegeven wordt van een gespecialiseerde partij die over techniekers beschikt met de nodige ervaring in installatie, service en onderhoud.

Natuurlijke koudemiddelen

De markt voor koelsystemen met natuurlijke koudemiddelen is de laatste jaren sterk gegroeid. Er is altijd een nichemarkt geweest waarin de toepassing van natuurlijke koudemiddelen, waaronder ammoniak, het meest was aangewezen.

Meer recent is door de klimaatproblematiek echter de wetgeving op het gebruik van  synthetische koudemiddelen alsmaar strenger geworden. Zo worden er eisen gesteld  aan de aard en de frequentie van lekcontroles die dienen te gebeuren om het ontsnappen van het synthetische koelmiddel naar de atmosfeer tegen te gaan.  Ook worden synthetische koudemiddelen onder druk van door de overheid opgelegde afbouwprogramma’s alsmaar duurder en duurder. Dit alles zet een druk op de markt om over te schakelen op natuurlijke koudemiddelen, die niet onder deze specifieke “F-Gas” wetgeving vallen.

Ondersteund door de maatschappelijke tendens om te evolueren naar meer CO₂ neutrale productiemethodes, is er terug veel tijd en energie geïnvesteerd in het optimaliseren van de technieken voor het gebruik van deze natuurlijke koudemiddelen. Hierdoor is er op een groot aantal vlakken belangrijke vooruitgang geboekt. Voornamelijk op het gebeid van energie-efficiëntie, maar ook met het beperken van de koelmiddelinhoud en de daarbij horende wens om de risico’s van natuurlijke koudemiddelen te beperken. Als gezegd kan NH3 brandbaar zijn en is het giftig. Ook andere natuurlijke koudemiddelen hebben nadelen en zijn  brandbaar (vb. propaan) of zwaarder dan lucht (CO₂) en kunnen zo voor verstikkingsgevaar zorgen.

*Technigroup is verantwoordelijk voor het onderhoud op deze installatie

Installaties met ammoniak (NH3) als koudemiddel (R717)

Toepassing van ammoniak (NH3) als koudemiddel (R717)

Ammoniakinstallaties kunnen gebruikt worden in verschillende sectoren waar grote hoeveelheden koelvermogen benodigd zijn. Hieronder vallen o.a. de voedingsindustrie (melkerijen, slachterijen, brouwerijen,…) en de (petro) chemie (allerhande exotherme processen).

Technigroup heeft ervaring in al deze sectoren en toepassingen. Bij iedere situatie wordt afgewogen welk koelmiddel de meest optimale mix geeft in termen van ROI (Return Of Investment) en CO2 voetafdruk voor de volledige levenscyclus van de installatie aan de hand van bijvoorbeeld de TEWI (Total Equivalent Warming Impact).  Zo kunnen we berekenen of in uw toepassing een ammoniakinstallatie de juiste oplossing is.

Om de bedrijfszekerheid van uw installatie te garanderen, monitort Technigroup uw installatie dag en nacht. Op die manier kan een interventie vaak nog ingepland worden vooraleer de gevolgen van een probleem duidelijk worden.

Voordelen van koelen met ammoniak

  • Energiebesparingen.
  • Geen periodieke inspecties zoals lektesten of lekdetectie.
  • Geen broeikast-impact bij lekkage.
  • Combinatie met andere koelmiddellen zoals CO₂ mogelijk: cascadekoelsysteem.

Aandachtspunten bij ammoniakkoeling

Ammoniak is giftig en kan gevaarlijk zijn voor de directe omgeving. Contact met ammoniak kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Denk maar aan ademhalingsproblemen, irritatie aan de neus en luchtwegen, schade voor de ogen, enz. Daarbij komt dat ammoniak lichter is dan lucht, waardoor het bij lekkage snel ontsnapt. Om de veiligheid te kunnen garanderen, vergen ammoniakinstallaties specifieke kennis en technieken.

Technigroup beschikt over een gespecialiseerde ammoniakafdeling voor de service en onderhoud van ammoniakinstallaties. Daarnaast kunnen we voor elke toepassing een installatie op maat bouwen in ons atelier, ook voor ammoniakinstallaties. Voor installaties met een inhoud van meer dan 1500 kg ammoniak, kan Technigroup tevens de verplichte omgevingsvergunning milieu leveren.

Bekijk onze projecten met ammoniakkoeling

Bent u overtuigd?